THE NEW VALUE FRONTIER 京瓷 创造新价值

改性尼龙注塑出现缺陷的问题应该怎么解决?

发布时间:2020-08-26 点击数:
     改性尼龙注塑出现缺陷的问题应该怎么解决?
     ⑴设备原因:
     ①料斗中断料;
     在改性尼龙加工的过程中由于各种原因造成改性尼龙加工的过程中会出现断料的情况,自然会出现改性尼龙物料未充满模具。
     ②料斗缩颈部分或全部堵塞;
     注塑的机器出现问题,料斗出料部分不顺畅。
     ③加料量不够;
     改性尼龙物料的量不够充满模具,自然会出现不能充满模具的情况。
     ⑵注塑条件原因:
     ①注射压力太低;
     ②在注射周期中注射压力损失太大;
     ③注射时间太短;
     ⑶温度原因:
     ①提高料筒温度;
     ②提高喷嘴温度;
     ③检查毫伏计、热电偶、电阻电热圈(或远红外加热装置)和加热系统;
     ⑷模具原因
     ①流道太小;
     ②浇口太小;
     ③喷嘴孔太小;

相关产品